BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVI/588/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 i 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej, zmienionej uchwałą Nr XXVII/349/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powierza się Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie realizację zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z terytorium Gminy poprzez:
a) eksploatację instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie, w tym stacji przeładunkowych odpadów komunalnych w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi ( gm. Mrągowo) oraz Trelkowie ( gm. Szczytno),
b) przeprowadzenie rekultywacji składowiska w miejscowości Kocioł Duży gm. Pisz
- współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr UDA-POIS.02.01.00-007/10-00 (z późn. zm).
Powierzenie obejmuje także prowadzenie procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakres i warunki powierzenia prowadzenia procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Pisz i Spółką”.
2) w § 1 w ust. 2 skreśla się wyrazy:
„ i Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach”.
3) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 lit. a następuje na okres od dnia uruchomienia przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. instalacji do dnia 31 grudnia 2020 r.
Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 lit. b następuje od dnia protokolarnego przekazania przez Gminę terenu do wykonania prac rekultywacyjnych na okres nie krótszy niż okres trwałości projektu”.
§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 sie 2014 13:12
Opublikował(a): Adam Rutkowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1557 razy