BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA  NR XLVII/610/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 września 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
 § 1. 
W uchwale Nr XLV/579/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz wprowadza się następującą zmianę:
- § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej numerem 1788/2 o powierzchni około 780 m2, położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013023/5, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerami działek 1760 i 1759, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 wrz 2014 13:10
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy