BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVII/612/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 19 września 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr działki 127/264 o powierzchni około 180 m2 położonej we wsi Kociołek Szlachecki, obręb ewidencyjny Szczechy Wielkie, gmina Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00026497/2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1083 razy