BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVII/611/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 19 września 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek 242 o powierzchni 0,4921 ha i 243 o powierzchni 0,0821 ha, położonej w obrębie Wąglik, gmina Pisz.

2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości wymienionej w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013702/9.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:42
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1181 razy