BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVIII/636/14 RADY MIEJSKIEJ w Piszu

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyjąć środki finansowe do wysokości 42 500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset zł) z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013), co będzie stanowić do 85 % kosztów kwalifikowanych ww. projektu.
2. Pozostałe środki finansowe na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pisz zabezpieczy ze środków własnych Gmina Pisz.

§ 2
Środki, o których mowa w § 1 zostaną przeznaczone na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pisz w ramach projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz”, który będzie się składał z następujących elementów:
1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
2. Stworzenie bazy danych
3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.
5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 paź 2014 12:15
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1459 razy