BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVIII/633/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 5/17 o powierzchni 0,0009 ha, położonej w obrębie Wiartel, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 28790 na prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 110/38 o powierzchni 0,0039 ha i 110/40 o powierzchni 0,0456 ha, położonej w obrębie Wiartel, będącej własnością osób fizycznych, objętej księgą wieczystą Kw Nr OL1P/00032859/3.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2014 11:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1272 razy