BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA  NR XLVIII/632/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
 § 1. 
W uchwale Nr XLIII/547/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 116/1 o powierzchni 72 m2, położonej we wsi Snopki, gmina Pisz z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerami działek 307/4, 307/7, 307/8, 307/9 i 136/2 położonej we wsi Snopki, gmina Pisz.
2. Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013742/1.”

2) Uchyla się załącznik graficzny do uchwały Nr XLIII/547/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2014 13:41
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy