BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA  NR XLVIII/631/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
 § 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem 503/11 o powierzchni 18 m2, położonej w Piszu przy Alei Piłsudskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013024/2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerami działek 503/4 i 998.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2014 13:40
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1120 razy