BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA  NR XLVIII/628/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jak niżej:
- działki nr 4/35 o pow. 1024 m2, położonej w obrębie Pisz 2,
- działki nr 4/34 o pow. 1127 m2, położonej w obrębie Pisz 2,
- działki nr 4/33 o pow. 1163 m2, położonej w obrębie Pisz 2.

2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości wymienionych w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00019562/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2014 13:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1104 razy