BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVIII/621/14 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 400 cm, o nazwie TADEUSZ, rosnące na działce nr 615 obręb Łupki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac ziemnych związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej,
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Ustanowienie ochrony obiektu, o którym mowa w § 1 ma na celu zachowanie cennych tworów przyrody żywej ze względu na ich szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.
§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w § 1 sprawuje Burmistrz Pisza.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2014 13:31
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1356 razy