BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVI/603/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: ustanowienia na terenie gminy Pisz programu dla rodzin wielodzietnych.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014 r. poz. 567 i 598)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Pisz program dla rodzin wielodzietnych, zwany dalej „programem”, mający na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zamieszkujące na terenie gminy Pisz, które nabyły uprawnienia wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755 z późn. zm.).

§ 3. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z programu jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej "Kartą", o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

§ 4. Karta, w związku z realizacją programu, uprawnia do:

1) 50 % zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Piski Dom Kultury w Piszu;

2) 50 % zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu;

3) 50 % zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;

4) 50 % zniżki/ulgi na korzystanie z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz;

5) 50 % zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki;

6) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Pisz.

§ 5. 1. Podmioty, o których mowa w § 4 pkt 6 informują o realizacji programu w swojej siedzibie umieszczając znak graficzny, którego wzór określi Burmistrz Pisza, w widocznym miejscu.

2. Aktualny katalog podmiotów, o których mowa w § 4 pkt 6 będzie publikowany na stronie internetowej www.pisz.pl.

3. Burmistrz Pisza może odmówić podmiotowi, o którym mowa w § 4 pkt 6, przystąpienia do programu albo usunąć ten podmiot z programu, w szczególności ze względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem programu.

§ 6. 1. Koszt uprawnień, o których mowa w § 4 pkt 1-3 jest finansowany z budżetów odpowiednich podmiotów realizujących program.

2. Koszt uprawnień, o których mowa w § 4 pkt 4-5 jest finansowany z budżetu Gminy Pisz.

3. Koszt uprawnień udzielonych w ramach programu przez podmioty, o których mowa w § 4 pkt 6 nie jest finansowany z budżetu Gminy Pisz.

§ 7. Podmioty realizujące program zobowiązane są w terminie 2 miesięcy dostosować odpowiednie przepisy do postanowień niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 gru 2014 12:45
Opublikował(a): Magdalena Szyszkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1397 razy