BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/40/2003

z dnia: 24 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. ) Rada Miejska w Piszu uchwala nastepujące stawki roczne podatku od środków transportowych:

§ 1.

W uchwale Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku wprowadza się
nastepujące zmiany :

1. w § 1 ust. 4 tabela dla trzech osi i więcej otrzymuje brzmienie :

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, Stawka podatku
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
oś jezdna (osie jezdne)
nie mniej niż mniej niż z zawieszeniem inne systemy
pneumatycznym lub zawieszenia osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równoważne

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1.750 zł 1.800 zł
40 i więcej 2.200 zł 2.280 zł

2. w §1 ust. 6 w tabeli "dla dwóch osi" stawka podatku dla pojazdów o ciężaże nie mniej niż 36 ton a mniej niż 38 ton "posiadajacych inne systemy zawieszenia osi jezdnych" w miejsce kwoty :
"1.510 zł" wpisuje się kwotę : "1.439 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 3.

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki
Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 14:24
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1497 razy