BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: wystąpienia Gminy Pisz ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z § 9 ust. 1, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Pisz występuje ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIX/351/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Pisz do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Władysław Niesiobędzki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 sty 2015 19:38
Opublikował(a): Magdalena Szyszkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1259 razy