BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 grudnia 2014 r.
w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,1138 i 1146) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Władysław Niesiobędzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 sty 2015 19:37
Opublikował(a): Magdalena Szyszkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1212 razy