BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVIII/634/14 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 24 października 2014 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko -Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 1424/2 o pow. 0,1943 ha.
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013720/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 sty 2015 12:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1294 razy