BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIV/567/14 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356; z 2013 r., poz. 1563) po uzyskaniu opinii Dowódcy Garnizonu Orzysz - Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr X/103/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 108, poz. 1468, z 2005 r. Nr 30 poz. 424) wprowadza się następującą zmianę:
- w załączniku do uchwały po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przedsiębiorcom mogą być wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo w „ogródkach piwnych” niebędących integralną częścią punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 sty 2015 16:31
Opublikował(a): Elżbieta Charubin
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1311 razy