BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 06 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Na podstawie art.25 ust 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 / Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje :
§ 1
Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje dieta miesięczna w wyskości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za poprzedni kwartał ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „ Monitor Polski”.
§ 2
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje dieta miesięczna w wysokości najniższego wynagrodzenia pracowniczego ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
§ 3
Radny za każdorazowy udział w obradach Sesji, posiedzeń stałych i doraźnych Komisji przysługuje dieta w wysokości 12% najniższego wynagrodzenia opisanego w § 2,

§ 4
Za każdorazowe przewodniczenie obradom Komisji przysługuje dieta w dwukrotnej wysokości jak dla radnych.
§ 5
Za czas podróży odbywanych dla wykonywania zadań ustawowych i statutowych radnym przysługuje zwrot kosztów na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługującym pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju / Dz.U. z 1998 r. Nr 69, poz.454/.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 7
Traci moc uchwała Nr II/11/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz członkom Komisji spoza Rady.
§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


UCHWAŁA Nr V/38/2003
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 24 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku w przedmiocie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

Na podstawie art.25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 / Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :

§ 1
w § 2 w/w uchwały w miejsce słowa „ najniższego” wpisuje się słowo:”minimalnego”.
§ 2
w § 3 w/w uchwały w miejsce słowa „ najniższego „ wpisuje się słowo:”minimalnego”.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2003 16:35
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1648 razy