BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2001 roku
w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku laśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminów rozliczania się z inkasa.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm.), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.., Nr 94, poz. 431, z 1993r z późn. zm.), art. 66, ust. 9, ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. Nr 56, poz. 679 z 2000r. z późn. zm.), art. 28. §4, art. 47, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§1.
Ustala się pobór w formie inkasa należności podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych.


§ 2.
Do poboru powyższych należności upoważnia się właściwych sołtysów w obrębie ich sołectw.


§ 3.
Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.


§ 4.
Ustala się wynagrodzenie w wysokości 15 % od zainkasowanej kwoty.


§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy i Miasta Pisz.


§ 6.
Traci moc Uchwała Nr IV/30/98 Rada Miejska w Piszu z dnia 30 grudnia1998 r.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ma zastosowanie od roku podatkowego 2002 oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez rozpakatowanie.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Wiesław Tykocki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 14:34
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1561 razy