BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/17/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) ,
Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości 40,00 zł za każdego psa.

§ 2.
Podatek pobiera się w połowie stawki tj. w kwocie 20,00 zł od właścicieli, którzy nabędą psa
ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.

§ 3.
Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni
od chwili zaistnienia okoliczności powodujących powstanie tego obowiązku.

§ 4.
1. Inkasentami podatku od posiadania psów są:
a/ administratorzy budynków – w budynkach
wielorodzinnych
b/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Piszu odpowiedzialne
za odczyt liczników poboru wody – w budynkach
wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
c) sołtysi wsi.
2. Podatek od posiadania psów płatny jest gotówką, bez wezwania inkasentowi właściwej jednostki
organizacyjnej administrującej budynkiem na podstawie zawartej umowy inkasa.
3. Osoby mieszkające w budynku będącym własnością osoby fizycznej mogą uiścić podatek u
inkasenta bądź bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
4. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10 % pobranej i odprowadzonej kwoty.
5. Inkasenci, o których mowa w § 4 pkt. 1 pobrany podatek wpłacają w całości w kasie Urzędu
Gminy i Miasta w Piszu lub na konto urzędu za pośrednictwem placówek pocztowych i banków
na zasadach określonych w umowach zawieranych z inkasentami.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/344/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 r.

§ 7.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 14:44
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1536 razy