BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/220/16 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 4 marca 2016 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Piszu, Rada Miejska uchwala, co następuje:

          § 1  1. Zalicza się drogę położoną na działce o numerze geodezyjnym 210 obręb Hejdyk do kategorii dróg gminnych.

  2. Przebieg drogi, którą zalicza się do kategorii dróg gminnych oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 kwi 2016 08:54
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1169 razy