BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.17 i art.19, pkt 1b i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.),
Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się dzienne stawki opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: m.Pisz, Karwik, Kociołek Szlachecki, Rybitwy, Wiartel, Wiartel Mały, Jabłoń, Pilchy, Kwik, Snopki, Zdory, Szczechy Małe, Łupki w wysokości:
- 0,80 zł od dzieci, młodzieży szkolnej i studentów w
wieku do lat 25,
- 1,60 zł od pozostałych osób.

§ 2.
1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę.
2 .Opłata płatna jest z góry za cały okres w drugim dniu pobytu. W razie przedłużenia pobytu
opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużeniu pobytu.
3 .Opłatę pobiera się w okresie od 01 czerwca do 30 września.

§ 3.
1.Opłatę miejscową pobierają osoby zarządzające miejscami zakwaterowań osób fizycznych
przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych
lub turystycznych, zwane dalej inkasentami.
2. W miejscowościach wymienionych w § 1 opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających
dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych
w budynkach będących własnością osób fizycznych pobierają sołtysi tych miejscowości zwani dalej
inkasentami.
3. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom prowizja w wysokości 10% od zainkasowanej
kwoty.

§ 4.
Opłatę miejscową inkasenci wpłacają w całości w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub na konto urzędu za pośrednictwem placówek pocztowych i banków na zasadach określonych w umowach zawieranych z inkasentami.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/345/2001 r. Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 r.

§ 7.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 14:56
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1498 razy