BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/374/17 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 marca 2017 r.
w sprawie: prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2017

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11,  w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 446, 1579 i 1948) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U.  poz. 311, z 1959 r. poz. 62, z 1998 r. poz. 668, z 2002 r. poz. 984, z 2005 r.  poz. 1420 i 1462, z 2006 r.  poz. 1041, z 2015 r.  poz. 935, z 2016 r. poz. 749)  Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

                                                                            § 1.

Przyjmuje się obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Pisz w roku 2017.

                                                                             § 2.

Przyjęcie obowiązku opisanego w § 1 nastąpi po uprzednim podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

                                                                              § 3.

Środki finansowe na realizację zadania zapewni Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

                                                                              § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

                                                                             § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                  Lech Borak

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 kwi 2017 11:29
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 931 razy