BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/42/2003

z dnia: z dnia 24 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.17 i art.19, pkt 1b i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.),
Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 2 skreśla się ust. 3.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki

Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 15:00
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1384 razy