BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/19/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 i 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.),
Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :


Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych a także jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta, którym jest dzierżawca targowiska miejskiego w Piszu.
Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie
urzędowe wydane przez inkasenta.

§ 3.
Opłatę targową inkasent wpłaca w całości na konto Urzędu Gminy i Miasta Pisz lub w kasie Urzędu
Gminy i Miasta Pisz dwa razy w tygodniu ( po głównych targach).

§ 4.
Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi prowizja w wysokości 17 % kwoty pobranej opłaty.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 6.
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Piszu : Nr VIII/38/90 i Nr VIII/39/90 z dnia 30 października
1990 r. , Nr XI /51/91 z dnia 15.02.2002 r.,Nr XII/61/91 i Nr XII/62/91 z dnia 22 marca 1991 r. , Nr XV/84/91 z dnia 20.06.1991 r., oraz Nr XX/178/97 z dnia 17 kwietnia 1997 r.
§ 7.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 15:12
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1498 razy