BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/41/2003

z dnia: 24 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 i 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.),
Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :


§ 1.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

- treść pkt . 3 otrzymuje brzmienie :
„Przy dokonywaniu sprzedaży z urządzeń pod zadaszeniem, z ziemi, z własnych podestów, stołów, namiotów itp. za każdy rozpoczęty 1 m.b. powierzchni sprzedażnej zajętej pod prowadzoną sprzedaż.”§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu

Józef Skrodzki
Obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 15:17
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1451 razy