BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/104/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 36 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r.
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, poz. 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) i § 41 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Piszu stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie Regulaminu Rady Miejskiej w Piszu - Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piszu, postanawia się przedłożyć Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Radzie Powiatu w Piszu celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 10:16
Opublikował(a): Mirosława Wrona
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1480 razy