BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/336/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 listopada 2004r.
w sprawie: sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz , stanowiącej własność Gminy Pisz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568,
z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 / oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 ,z 2001 r.
Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr
126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1682 i Nr 240,poz.2058 ,
z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 , Nr 124 poz.1152, Nr 162
poz.1568 , Nr 203 ,poz.1966 , Nr 217 ,poz.2124, z 2004r. Nr 6 , poz.39,Nr 19 , poz.177,Nr 91
poz.870,Nr 92 poz.880,Nr 141 poz.1492 / Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż poniższej nieruchomości wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu :
-lokalu użytkowego nr 6 o powierzchni użytkowej 71,20m2 , położonego w budynku
nr 8 przy Placu Daszyńskiego w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału
w działce gruntu oznaczonej nr 414/9 o pow. 182m2 , położonej w Piszu przy
Placu Daszyńskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 gru 2004 15:32
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1413 razy