BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VI/71/2003

z dnia: 28 marca 2003 roku
w sprawie: ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Piszu.
Na podstawie art.21, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z póż. zmianami / i § 19 ust.2 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku /Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego z 2003 r.Nr 11, poz.214 i Nr 34, poz.498/ Rada Miejska w Piszu uchwala,co następuje:
§ 1
Ustala się przedmiot działania komisji stałych:
1. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego działająca w zakresie zagospodarowania przestrzennego, planowania gospodarczego i finansowego, utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych, budownictwa komunalnego,mieszkaniowego, drogowego, komunikacji i środków łączności, zaopatrzenia i usług, przekształceń własnościowych w handlu, gastronomii, drobnej wytwórczości i rzemiosła oraz inwestycji.
2. Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny działająca w zakresie polityki
prorodzinnej, przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku publicznego,ochrony przeciw- pożarowej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gospodarki mieszkaniowej.
3. Komisja do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska działająca w zakresie produkcji rolnej, gospodarki
wodnej i melioracji, leśnictwa, łowiectwa i ochrony środowiska.
4. Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki działająca w zakresie wychowania
i kształcenia dzieci i młodzieży, funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, upowszechniania kultury i czytelnictwa, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz placówek służby zdrowia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 12:41
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1415 razy