BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/334/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 listopada 2004 roku.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759/ oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 ,z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 i Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz:
- działka nr 781 o pow. 23 m2 położonej w Piszu przy ul. Staszica, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877.

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość, o której mowa w § 1, ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat i została ona zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 gru 2004 15:31
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1342 razy