BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/339/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 listopada 2004 r.
w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pisz na lata 2004-2011
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz.1263) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.1208, Nr 191, poz. 1956),
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pisz na lata 2004-2011” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 gru 2004 14:16
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1378 razy