BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/360/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 grudnia 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat poniższych nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz:
- działki nr 952 o pow. 25 m2 położonej w Piszu przy ul. Staszica, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877.
- działki nr 1137/12 o pow. 22 m2, położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13022.
- działek: nr 462/54 o pow. 21 m2 i nr 462/25 o pow. 5 m2 położonych w Piszu przy ul. Gałczyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionych w §1.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2004 12:58
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1339 razy