BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/359/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 grudnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz:
- działek: nr 1163 o pow. 22 m2, nr 1093 o pow. 22 m2, nr 906 o pow. 22 m2 położonych w Piszu przy ul. Staszica, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877.
- działki nr 1137/34 o pow. 22 m2, położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13022.

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, o których mowa w § 1, ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat i zostały one zabudowane na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2004 12:58
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1317 razy