BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 06 grudnia 2002 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.
Na podstawie art.37b, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591/ Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Sołtysom z terenu gminy Pisz wypłacana będzie dieta za udział w obradach Sesji Rady Miejskiej w Piszu w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej –w zaokrągleniu do pełnego zł. – oraz zwrot kosztów podróży, wg. cen biletów autobusowych aktualnych w dniu obrad.
2. Należności wymienione w pkt 1 wypłacane będą w kasie Urzędu GiM zgodnie z wykazem przygotowanym przez Biuro Rady Miejskiej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§ 3
Traci moc uchwała Nr IX/82/99 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef SkrodzkiU C H W A Ł A Nr V/39/2003
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 24 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku w przedmiocie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.

Na podstawie art.37b, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 / Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :

§ 1
w § 1 pkt 1 w/w uchwały w miejsce słowa „: najniższego” wpisuje się słowo „minimalnego”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2003 16:35
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1712 razy