BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VI/69/03

z dnia: 28 marca 2003r
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe

Na podstawie art.10 ust.3,art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r Nr 15 poz.139, z późn.zmianami ) w związku z art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje :

§ 1
Obszar planistyczny

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla części miasta Pisz, wyznaczonej granicą opracowania na Rysunku Planu i zwanej dalej obszarem planistycznym.

§ 2
Cel i uzasadnienie planu

Celem niniejszego planu jest umożliwienie realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla miasta Pisz, polegającej na budowie niepublicznego ośrodka mającego na celu świadczenie wszechstronnej pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz zbadał projekt planu i uznał, że jest on zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pisz, przyjętym Uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

Ponadto, za przyjęciem planu przemawiają:

- możliwość stworzenia znacznej liczby miejsc pracy na etapie budowy i funkcjonowania ośrodka,
- położenie w pobliżu drogi krajowej,
- niska bonitacja użytków rolnych w obszarze planistycznym.

§ 3
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się niniejszą uchwałą Rady Miejskiej następujące areały gruntów:
- grunty orne klasy V - 7,1 ha,
- grunty orne klasy VI - 1,0 ha.
Łącznie na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 8,1 ha gruntów rolnych.

§ 4
Wydzielenie obszarów funkcjonalnych

W obszarze planistycznym wyznacza się następujące obszary funkcjonalne:

-obszar oznaczony symbolem 1.U - projektowane tereny usług, w tym: ciąg pieszo-jezdny z placem pielgrzyma, kaplicą i figurą Matki Bożej Guadalupe w części centralnej, szkoły, dom pielgrzyma, domy pomocy społecznej, a także nieuciążliwe warsztaty i pracownie rzemieślnicze, z towarzyszącą zielenią parkową,
-obszar oznaczony symbolem 2.RL - teren istniejącego lasu i projektowanych dolesień,
-obszary oznaczone symbolem 3.ZP i 4.ZP - tereny projektowanej zieleni parkowej.
-obszar oznaczony symbolem 5.K - rezerwa terenu na poszerzenie pasa istniejącej drogi dojazdowej.

§ 5
Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych

Ustala się następujące zasady zagospodarowania i użytkowania obszarów funkcjonalnych:

1) W obszarze 1.U:

a)teren zabudowy Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe,
b) w wyznaczonym na Rysunku Planu obszarze zabudowy dopuszcza się lokalizację wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz budynków, umożliwiających realizację wszelkich funkcji umożliwiających działanie Centrum, w tym w szczególności funkcji mieszkalnej, oświatowej, kulturalnej, religijnej, gastronomicznej, sanitarnej, administracyjnej, noclegowej, magazynowej, warsztatowej i parkingowej, spełniających następujące kryteria:

-powierzchnia zabudowy, rozumiana jako stosunek powierzchni działki do powierzchni rzutu budynków, może wynosić maksymalnie 25%,
- wysokość budynków maksymalnie 10m,
- liczba kondygnacji nadziemnych nie więcej niż 3,
- nachylenie głównych połaci dachowych maksymalnie 40-45°,

c) poza budynkami dopuszcza się lokalizację niekubaturowych elementów małej architektury,
d) w obszarze wyznaczonym na rysunku planu dopuszcza się lokalizację dominanty architektonicznej o funkcjach dekoracyjnych i/lub religijnych, w postaci posągu, figury, platformy itp., o wysokości nie przekraczającej 20 m,
e) drogi wewnętrzne należy urządzić w sposób umożliwiający dojazd w sytuacjach awaryjnych karetkom pogotowia i straży pożarnej,
f) w sąsiedztwie zabudowy należy wyznaczyć miejsca postojowe w ilości odpowiadającej potrzebom wynikającym z projektu zagospodarowania terenu,
g) nakazuje się wprowadzenie zieleni towarzyszącej z elementami zieleni wysokiej, w tym wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu istniejących zadrzewień.

2) W obszarze 2.RL:

a) teren istniejącego lasu i projektowanych dolesień,
b) dopuszcza się dostosowanie lasu do funkcji rekreacyjnych,
c) zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy.

3) W obszarach 3.ZP i 4.ZP:

a)nakazuje się wprowadzenie zieleni z elementami zieleni wysokiej,
b)zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy poza nietrwałymi, niekubaturowymi obiektami małej architektury,
c)dopuszcza się lokalizację boisk sportowych o nawierzchni naturalnej,
d)w obszarze 4.ZP nakazuje się zachować istniejący drzewostan.

4) Obszar 5.K rezerwa terenu na poszerzenie pasa istniejącej drogi dojazdowej.

§ 6
Układ komunikacyjny

1.Dojazdy do obszaru planistycznego należy wyznaczyć na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
2. W obszarze planistycznym zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem piecowym.

§ 7
Infrastruktura techniczna

1. Zasilanie projektowanej zabudowy w energię elektryczną - z odrębnej stacji transformatorowej NN/SN, po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez RE Giżycko.
2. Energia cieplna do ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. - z sieci miejskiej po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez PEC Pisz.
3. Zaopatrzenie w gaz - z sieci miejskiej bądź, butli gazowych lub zbiorników na gaz zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zaopatrzenie w wodę - z wodociągu miejskiego; zakazuje się rozwiązań pośrednich, polegających na budowie indywidualnych ujęć wody.
5. Odprowadzanie ścieków - transport kolektorem do oczyszczalni ścieków w Piszu; zakazuje się rozwiązań pośrednich, polegających na gromadzeniu i wywożeniu ścieków taborem asenizacyjnym.
6. Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w obszarze planistycznym należy projektować jako podziemne.

§ 8
Obowiązujące ustalenia na rysunku planu

1.Rysunek Planu, wykonany w skali 1: 2000, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały i jest integralną jej częścią.
2. Następujące elementy Rysunku Planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania (obszaru planistycznego),
b) oznaczenia i linie rozgraniczające obszary funkcjonalne o różnych zasadach zagospodarowania,

§ 9
Stawki procentowe dla naliczania opłat

Ustala się następujące wysokości stawek dla naliczania opłat, o których mowa w
art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:
a)dla obszaru oznaczonego symbolem 1.U - 0 %
b)dla pozostałej części obszaru planistycznego - 0 %.


§ 10
Postanowienia końcowe

1.Uchwalony plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami w obszarze planistycznym.
2. W obszarze planistycznym traci moc plan miejscowy zagospodarowaniaprzestrzennego zespołu osadniczego miasta Pisz, zatwierdzony Uchwałą
Nr XXXV/223/94 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 24 maja 1994r w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zespołu osadniczego miasta Pisz / Dz.Urz.Woj.Suwalskiego Nr 20, poz.161 z dnia 8 czerwca 1994r,/
3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lip 2003 12:50
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1814 razy