BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/369/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 lutego 2005 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759)

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz na lata 2005-2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lut 2005 13:46
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1855 razy