BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/379/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 lutego 2005 r.
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat poniższych nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz:
- działek: nr 918 o pow. 20 m2, nr 1118 o pow. 21 m2, nr 961 o pow. 23 m2, 1042 o pow. 21 m2 położonych w Piszu przy ul. Staszica, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877.
- działki nr 117/25 o pow. 26 m2 położonej w Piszu przy ul. Staszica, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13119.
- działek: nr 298/21 o pow. 23 m2 i nr 298/22 o pow. 22 m2 położonych w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13119.
- działki nr 298/14 o pow. 27 m2 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionych w §1.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lut 2005 11:12
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1682 razy