BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/378/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 lutego 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz , stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568,
z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 / oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261,
poz.2603, Nr 281, poz.2782 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż poniższych nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz :
-działki nr 73 o pow.5.000m2 położonej we wsi Trzonki , gmina Pisz ,
-działki nr 151/1 o pow.5.400m2 położonej we wsi Trzonki , gmina Pisz,
-działki nr 17/3 o pow.5.400m2 położonej we wsi Stare Guty , gmina Pisz,
-działki nr 18/3 o pow. 7.100m2 położonej we wsi Stare Guty , gmina Pisz ,
-działki nr 139/1 o pow.1.400m2 położonej we wsi Pogobie Średnie , gmina Pisz ,
-działki nr 134/2 o pow.2.300m2 położonej we wsi Bogumiły , gmina Pisz ,
-działki nr 1480/2 o pow. 759m2 położonej w Piszu przy ul. Trzcinowej .

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lut 2005 14:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1675 razy