BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/383/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 lutego 2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz, 2603, Nr 281, poz. 2782) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Piszu przy ul. A. Mickiewicza, zabudowanego obiektami garażowymi i magazynowymi, oznaczonego numerem działki 181/5 o powierzchni 2579 m2, dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13522.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lut 2005 12:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1670 razy