BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/84/03

z dnia: 30.04.2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE 1”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz.1079, z 1998 r. Nr 106, poz.668 , z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. , Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz.1085 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 26 i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „SZCZECHY MAŁE 1” obejmujący w całości tereny działek nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 13/11 i w części teren działki nr 14/11, położonych w gminie Pisz w obrębie wsi Szczechy Małe, przedstawiony na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i
opublikowaniu:

1) ustalenia planu stanowiących treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami tego planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) sposób użytkowania terenów,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania –ściśle określone,

4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – orientacyjne

5) zasady podziałów wewnętrznych,

6) linie zabudowy nieprzekraczalne.

3. Stosowanie na rysunku planu linie ciągłe rozgraniczające tereny o różnym
sposobie użytkowania, ściśle określone, wymagają w postępowaniu lokalizacyjnym ścisłego przestrzegania ustalonych granic.

4. Stosowane na rysunku planu linie przerywane rozgraniczające tereny, o różnym
sposobie użytkowania oraz linie podziałów wewnętrznych, określone jako orientacyjne, mogą być w niewielkim zakresie korygowane w trakcie przeprowadzania podziałów geodezyjnych.

5. Stosowanie na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne odnoszą się do
ścian projektowanych budynków wraz z ewentualnymi podcieniami a nie dotyczą ich wysuniętych elementów tj. balkony, tarasy, schody zewnętrzne i wykusze.

6. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury
technicznej na rysunku planu określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach technicznych inwestycji.

7. Przedstawione na rysunku planu usytuowanie projektowanych obiektów
budowlanych ma charakter postulatowy.

8. Przez tereny zabudowy mieszkalnej i letniskowej należy rozumieć możliwości
wzniesienia na wydzielonej działce domu mieszkalnego przeznaczonego do stałego zamieszkania dla jednej rodziny lub domu letniskowego przeznaczonego wyłącznie dla celów rekreacyjnych właściciela i jego rodziny zamieszkałych stale poza wsią.

9. Przez tereny ekologiczne czynne należy rozumieć niezabudowaną i
nieutwardzoną powierzchnię terenu aktywną przyrodniczo i pokrytą roślinnością naturalną lub urządzoną.

Rozdział II
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1.Nowo wznoszone budynki winne skalą i formą architektoniczną nawiązywać do
cech architektury regionalnej.

2. Wysokość nowych budynków mieszkalnych i letniskowych nie może
przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym.

3. Dopuszczalne nachylenie połaci dachowych:

1) budynki z poddaszem użytkowym : 35º - 45º

2) budynki bez poddasza użytkowego : 30º - 45º

4. Dopuszczalne pokrycie dachów : dachówka, blacha dachówko podobna, trzcina.

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony dróg wynosi : 5,0m.

§ 4. 1. Podział terenów na działki prowadzić zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza się podział terenów wyróżnionych na rysunku planu zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7.

3. Dopuszcza się łącznie dwu lub więcej działek i realizację na tak powiększonym
terenie tylko jednego obiekty.


Rozdział III
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

§ 5. 1. W obrębie każdej działki najmniej 75% jej powierzchni winny zajmować tereny
ekologiczne czynne.

2. Zakaz usuwania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz
kolidujących ze wznoszonymi budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

3. Zakaz stosowania węgla i paliw węglopochodnych do celów grzewczych.

4. Zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania dróg i ścieżek.

5. Ustala się strefę ochronna Jeziora Roś o szerokości od 65 metrów do 100
metrów od brzegu jeziora – przebiegającą zgodnie z rysunkiem planu, obowiązującą w granicach opracowania niniejszego planu, w której zabrania się:

1) wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych nie związanych z utrzymaniem
zbiornika wodnego,

2) urządzenia przystani i kąpielisk o charakterze ogólnodostępnym, za wyjątkiem
terenów stacji ratownictwa wodnego oznaczonych na rysunku planu symbolami 12UT/UI,

3) wykonanie jakichkolwiek prac ziemnych nie związanych z utrzymaniem zbiornika
wodnego, za wyjątkiem terenów stacji ratownictwa wodnego oznaczonych na rysunku planu symbolami 12 UT/UI,

4) wyrębu zadrzewień za wyjątkiem cieć sanitarnych,

5) niszczeniem linii brzegowej jeziora,

6) stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

5. Tereny objęte granicami opracowania planu położone są w obszarach
chronionego krajobrazu i podlegają uwarunkowaniom zawartym w rozporządzeniu Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 87, poz.1272).

Rozdział IV
Ustalenia w zakresie planowanej infrastruktury technicznej

§ 6. 1. Zaopatrzenia w energię elektryczną terenów planowanych inwestycji odbywać się
będzie poprzez rozbudowę sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia . W tym celu należy wybudować:

1) napowietrzną linię SN-15kV,

2) słupową stację transformatorową 15kV/0,4kV,

3) napowietrzną linię nN – trzy obwody.

Połowę działek zespołu ozn. 5 ML zasilić przyłączami z istniejącej linii nN. Celem zasilenia terenu ozn. 9 UT/MP należy dobudować do istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 8-721 nowy odcinek linii o długości około 230 m.

2. Podłączenie projektowanych budynków do sieci telekomunikacyjnej odbywać się będzie
poprzez rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjne.

3. Zaopatrzenie w wodę zapewni planowany wodociąg gminny zaopatrujący całą wieś
Szczechy Małe z istniejącego ujęcia wody w Piszu poprzez magistralę z Maldanina. Należy zbudować sieć wodociągową zlokalizowaną w pasach drogowych, wyposażoną w hydrant ppoż.  80 nadziemne.

4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów objętych planem po skanalizowaniu wsi
Szczechy Małe odbywać się będą rozbudowanym kolektorem sanitarnym z Maldanina do oczyszczalni ścieków w Jagodnem. W tym celu należy wybudować kanalizację sanitarną w pasach drogowych planowanych i istniejących ulic oraz niezbędne przepompownie ścieków – jako część systemu kanalizacyjnego wsi.

5. Wody opadowe z poszczególnych budynków należy zagospodarować na terenie
poszczególnych posesji.

6. Odpady stałe winny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach na posesjach i
okresowo wywożone na gminne wysypisko.

7. Rozwiązania tymczasowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

1) do czasu budowy wodociągu we wsi Szczechy Małe dopuszcza się budowę
indywidualnych lub grupowych ujęć wód podziemnych – studni,

2) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej ścieki bytowo-gospodarcze z poszczególnych
budynków odprowadzane i gromadzone będą indywidualnych szczelnych i ekologicznych zbiornikach i wywożone okresowo do punktu zlewnego oczyszczalni w Jagodnem,

3) zabrania się rozsączania nie oczyszczonych ścieków do gruntu.

Rozdział V
Ustalenia dla terenów wyróżnionych na rysunku planu

§ 7.

1 ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej.
Powierzchnia działek powyżej 1000m. Zakazuje się lokalizowanie barakowozów, budynków gospodarczych i tymczasowych poza obiektami zaplecza budowy.
Należy pozostawić drożne , zaplanowane przejścia ciągów pieszych.

2 ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej.
Powierzchnia działek powyżej 1000m. Zakazuje się lokalizowania barakowozów, budynków gospodarczych i tymczasowych poza obiektami zaplecza budowy.
Należy pozostawić drożne, zaplanowane przejścia ciągów pieszych.

3 ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej.
Zakazuje się lokalizowania barakowozów, budynków gospodarczych i tymczasowych poza obiektami zaplecza budowy.

4 ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej.
Na etapie podziału geodezyjnego należy uwzględnić przebieg linii energetycznej średniego napięcia zapewniając konieczność lokalizacji budynku w odległości co najmniej 5,5m od najbliższego przewodu napowietrznej linii średniego napięcia. Prace ziemne można prowadzić w odległości co najmniej 10 metrów od słupa napowietrznej linii średniego napięcia.
Zakazuje się lokalizowania barakowozów, budynków gospodarczych i tymczasowych poza obiektami zaplecza budowy.

5 ML Teren projektowanej zabudowy letniskowej.
Zakazuje się lokalizowania barakowozów, budynków gospodarczych i tymczasowych poza obiektami zaplecza budowy.

6 ML Teren projektowanej zieleni parkowej ogólnodostępny.
Wskazane urządzenie miejsca na ognisko, obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych.

7 UT/MP Teren projektowanych usług turystycznych z zielenią towarzyszącą o przeznaczeniu pod budowę małego hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub pensjonatu z zapleczem gastronomicznym.
Dopuszcza się podział terenu na dwie części i realizację dwóch mniejszych obiektów pensjonatowych.
Dopuszcza się w obrębie obiektu turystycznego lokalizację jednego mieszkania właściciela jako funkcji pomocniczej.
Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej wprowadza się ograniczenie do 50 miejsc noclegowych łącznie dla całego obszaru, a tymczasowo ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnych , ekologicznych zbiornikach, których zawartość będzie wywożona do punktu zlewnego oczyszczalni w Jagodnem. Po skanalizowaniu wsi, obiekty muszą zostać podłączone do kanalizacji.
Obiekty budowlane należy lokalizować w odległości co najmniej 5,5m od skrajnego przewodu napowietrznej linii średniego napięcia, a prace ziemne można prowadzić w odległości co najmniej 10 metrów od słupa napowietrznej linii średniego napięcia.
Obiekty hotelowe lub pensjonatowe należy projektować w formie wielobryłowej, nawiązujące architekturą i detalem do tradycyjnej zabudowy mazurskiej o pokryciu dachu dachówką lub strzechą.
Należy przewidzieć parking dostosowany do potrzeb i możliwości terenowych o nawierzchni utwardzonej.

8 RL Teren wskazany do zalesienia.

9 UT/MP Teren projektowanych usług turystycznych z zielenią towarzyszącą o przeznaczeniu pod budowę pensjonatów, obiektów gastronomicznych i innych.
Adaptuje się istniejący podział geodezyjny terenu na pięć działek z dopuszczeniem realizacji jednej inwestycji na jednej działce.
Minimalna powierzchnia terenu dla pojedyńczego obiektu wynosi 4500m.
Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej wprowadza się ograniczenie do 20 miejsc noclegowych dla każdej inwestycji. Tymczasowo ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach których zawartość należy wywozić do punktu zlewnego oczyszczalni w Jagodnem. Po skanalizowaniu wsi, obiekty muszą zostać podłączone do kanalizacji .
Dopuszcza się realizację jednej inwestycji na dwóch lub większej liczbie działek z możliwością odpowiedniego powiększenia bazy noclegowej.
Dopuszcza się w obręb obiektu turystycznego lokalizację jednego mieszkania właściciela jako funkcji pomocniczej.
Wszelkie obiekty bazy turystycznej należy projektować nawiązując architekturą i detalem do tradycyjnej zabudowy mazurskiej o pokryciu dachu dachówką lub strzechą.
Należy przewidzieć parkingi o nawierzchni utwardzonej dostosowane do potrzeb i możliwości terenowych oraz zapewnić dostęp do terenów położonych nad brzegiem jeziora.

10 ZP Teren projektowanej zieleni parkowej.
Przewiduje się wyposażenie w obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, ciągi piesze oraz uzbrojenie techniczne. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić droga dojazdową do stacji ratownictwa wodnego 07 KD.

11 RZ Tereny istniejących pastwisk V klasy bonitacyjnej.
Planuje się pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu. Dostęp zapewnić poprzez teren 9UT/MP.

12 UT/UI Teren projektowanej stacji ratownictwa wodnego.
Planuje się budowę budynku głównego stacji o funkcji operacyjno-administracyjnej z niezbędnym zapleczem oraz obiektu przeznaczonego na przechowywanie sprzętu i urządzeń.
Planuje się budowę pomostu na Jeziorze Roś oraz urządzeń technicznych nie zbędnych dla funkcji stacji.
Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnych , ekologicznych zbiornikach, których zawartość należy wywozić do punktu zlewnego oczyszczalni w Jagodnem. Zbiorniki na ścieki oraz obiekty i urządzenia, które w wyniku awarii mogą pogorszyć stan środowiska należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 140 metrów od brzegów jeziora.
Po skanalizowaniu wsi, obiekty muszą zostać podłączone do kanalizacji. Należy przewidzieć miejsce lokalizacji przepompowni ścieków.
Obiekty stacji ratownictwa wodnego należy projektować nawiązując architekturą i detalem do tradycji zabudowy mazurskiej o pokryciu dachu dachówką.
Należy przewidzieć parking dostosowany do potrzeb i możliwości terenowych o nawierzchni utwardzonej.
Zakaz usuwania istniejącego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych oraz kolidujących z budynkiem i urządzeniami infrastruktury technicznej.

13 RL Teren istniejących nadbrzeżnych łęgów olszowych i postulowanych dolesień.
Zaleca się nasadzenia drzewostanu mieszanego z gatunków miejscowych.

14 NO Teren projektowanej przepompowni ścieków i urządzeń technicznych.
Dopuszcza się korektę lokalizacji na etapie opracowania projektów realizacyjnych.

01 KG Istniejąca droga gminna nr 40238 Trzonki-Rostki o nawierzchni gruntowej położona poza granicami opracowania planu obsługująca tereny objęte planem .
Szerokość pasa drogowego na granicy opracowania planu 15 metrów. Porządany przekrój uliczny o szerokości jezdni min. 5,5 metra.

02 KD Istniejąca droga dojazdowa gminna położona częściowo poza granicami opracowania planu, obsługująca tereny objęte planem. Projektuje się poszerzenie pasa drogowego do 12 metrów szerokości. Pożądana modernizacja drogi do parametrów VI klasy technicznej i szerokości jezdni 5 metrów.

03 KD Istniejące drogi gminne położone poza granicami opracowania planu, obsługujące tereny objęte planem. Szerokość pasa drogowego 10 metrów przeznaczone do bezpośredniej obsługi terenów projektowanej zabudowy.

04 KD Projektowana droga dojazdowa przeznaczona do bezpośredniej obsługi terenów planowanej zabudowy letniskowej. Szerokość pasa drogowego 12 metrów.

05 KD Projektowana droga dojazdowa przeznaczona do bezpośredniej obsługi terenów planowanej zabudowy. Szerokość pasa drogowego 10 metrów.

06 KD Projektowana droga dojazdowa przeznaczona do bezpośredniej obsługi terenów planowanej zabudowy z zatoką parkingową na całej długości . Szerokość pasa drogowego 15 metrów.

07 KD Projektowany ciąg pieszo-jezdny obsługujący komunikacyjne tereny oznaczone na rysunku planu 12 UT/UI oraz 10ZP. Szerokość pasa drogowego 6 metrów, Nawierzchnię przystosować do przejazdu samochodów ratowniczych.

08 CP Projektowane odcinki ciągów pieszych o minimalnej szerokości 6 metrów.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 8. Stawka procentowa służąca naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art.36, ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zostaje ustalona w wysokości 30%.

§ 9. W stosunku do terenów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/224/94 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994 r w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz ( Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 20, poz.162 )

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki
15 maja 2003r
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lip 2003 12:51
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1975 razy