BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/398/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 14 marca 2005 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. l591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), oraz § 19 ust. 6 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Pisz ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34 poz. 498, z 2004 roku Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135, z 2005 roku Nr 10 poz. 214) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1.W wyniku głosowania na Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg wybrano
Lidię Waszkiewicz - Dudę
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 mar 2005 14:48
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1730 razy