BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266,) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla części wsi Jeglin, wyznaczonej granicą opracowania na Rysunku Planu i zwanej dalej obszarem planistycznym.

§ 2. Celem planu jest zabezpieczenie perspektywicznych potrzeb mieszkaniowych gminy Pisz, poprawa warunków obsługi mieszkańców wsi Jeglin i okolic poprzez stworzenie możliwości lokalizacji obiektów handlowo-usługowych oraz wykorzystanie okolic wsi Jeglin dla rozwoju turystyki i rekreacji z poszanowaniem ich walorów przyrodniczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

§ 3. 1. Plan składa się z:

1) niniejszego tekstu uchwały,

2) rysunku planu, wykonanego w skali 1: 2000, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały,

3) rozstrzygnięć, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiących Załączniki nr 2 i nr 3 do Uchwały

2. Następujące elementy Rysunku Planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania obszaru planistycznego – ściśle określona,

2) oznaczenia i linie rozgraniczające obszary funkcjonalne o różnych zasadach
zagospodarowania, w tym pasy drogowe - ściśle określone,

3) projektowane podziały geodezyjne obszarów – ściśle określone,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – ściśle określone,

5) granica otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - ściśle określona,

6) strefy ochrony archeologicznej – ściśle określone,

7) strefa ochronna Kanału Jeglińskiego – ściśle określona, przebieg jezdni - orientacyjny.

§ 4. W obszarze planistycznym wyznacza się następujące obszary funkcjonalne:

1) obszar oznaczony symbolem ZI – teren projektowanej wysokiej zieleni izolacyjnej,

2) obszary oznaczone symbolem RZ – tereny użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych,

3) obszary oznaczone symbolem MR – tereny istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy i dogęszczenia,

4) obszary oznaczone symbolem MN – tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej,

5) obszary oznaczone symbolem UTL – tereny projektowanej indywidualnej zabudowy letniskowo-rekreacyjnej,

6) obszary oznaczone symbolem RL – tereny istniejących lasów,

7) obszar oznaczony symbolem RLP – teren istniejących użytków rolnych przeznaczony pod zalesienie,

8) obszary oznaczone symbolem W – koryta cieków wodnych,

9) obszar oznaczony symbolem US/UT – teren projektowanej przystani wodnej i pola biwakowego,

10) pasy drogowe oznaczone symbolami KG1, KG2, KL1, KL2, KL3, KW1, KW2.Rozdział II
Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych

§ 5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i użytkowania obszarów
funkcjonalnych:

1) Obszary 13 RZ, 14 RZ, 19 RZ, 20 RZ, 27 RZ, 29 RZ, 37 RZ:

a) tereny adaptowanych użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych,

b) zakazuje się lokalizacji wszelkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych poza:

- tradycyjnymi ogrodzeniami z żerdzi drewnianych, o ile są one niezbędne ze względu na prowadzoną działalność rolniczą,

- sieciowymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

c) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu z zastrzeżeniem przypadków, gdy usunięcie drzew lub krzewów jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub fitosanitarnych oraz przypadków, gdy wysokość drzew lub krzewów nie przekracza 3 m,

d) dopuszcza się realizację zadrzewień śródpolnych i zalesień rodzimymi gatunkami
drzew,

e) zakazuje się zmian stosunków wodnych mogących prowadzić do obniżenia poziomu
wód gruntowych.

2 ) Obszary 1 RZ i 34 RZ: ustalenia, jak w pkt. 1, a ponadto nakazuje się likwidację
wszystkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych powstałych z naruszeniem prawa budowlanego i innych przepisów.

3) Obszar 12 UTL:

a) projektowana zabudowa letniskowa; dopuszcza się prowadzenie działalności
gospodarczej polegającej na udostępnianiu bazy noclegowej,

b) podział geodezyjny terenu należy przeprowadzić zgodnie z Rysunkiem Planu,

c) nakazuje się utrzymywanie murawy trawiastej na powierzchni obejmującej co najmniej
80% niezabudowanej powierzchni działki,

d) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) wjazdy na posesje od drogi KW1,

f) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m
do 1,3 m, ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna, a bram wjazdowych – z drewna lub metalu,

g) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku, umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej, gospodarczo-magazynowej i garażowej spełniającego następujące kryteria:

- rzut budynku prostokątny z ewentualnym gankiem,

- powierzchnia rzutu 40 – 140 m2,

- wysokość budynku 6 – 8 m,

- maksymalna liczba kondygnacji 2, w tym poddasze użytkowe,

- dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglasto-czerwonym lub jej
imitacją,

- kąt nachylenia połaci dachowych 40 – 45°,

- poza budynkami w obszarze można lokalizować obiekty małej architektury, z wyjątkiem
obiektów kubaturowych,

h) nakazuje się wprowadzenie wysokiej zieleni towarzyszącej,

i) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich.


4) Obszar 9 MR:

a) istniejąca zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z dopuszczeniem możliwości rozbudowy, modernizacji i/lub zmiany funkcji,

b) nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć powierzchnię co najmniej 1000 m2,

c) nowo wydzielane działki niepublicznych dróg dojazdowych muszą mieć szerokość co
najmniej 10 m,

d) zakazuje się lokalizacji nowych wjazdów od strony drogi KG,

e) obowiązuje wyznaczona na Rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

f) powierzchnia zabudowy posesji, rozumiana jako stosunek powierzchni rzutu budynków
do powierzchni posesji w granicach obszaru oznaczonego symbolem MR nie może przekraczać 35% w przypadku posesji o powierzchni powyżej 2000 m2 i 20% w przypadku posesji o powierzchni do 2000 m2,

g) nowo projektowane budynki muszą spełniać następujące kryteria:

- wysokość maksymalna: 8 m dla budynków mieszkalnych; 9 m dla budynków gospodarczych,

- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych w budynkach mieszkalnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

- maksymalna powierzchnia rzutu budynku mieszkalnego: 230 m2,

- maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,

- dachy wysokie, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 40-45*,

- pokrycie dachów budynków mieszkalnych dachówką ceramiczną lub jej imitacją w
odcieniach czerwieni,

- pokrycie dachów budynków gospodarczych – dowolne, w odcieniach czerwieni,

h) nowe budynki gospodarcze należy lokalizować na tyłach posesji, natomiast nowe budynki mieszkalne od wjazdu na posesję,

i) potencjalnie uciążliwe obiekty gospodarcze (budynki inwentarskie, płyty obornikowe itp.) należy lokalizować w odległości co najmniej 30 m od budynków mieszkalnych położonych w obszarach MN i od budynków w obszarach UTL oraz co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych położonych na sąsiednich posesjach w obszarach MR,

j) hodowlę zwierząt inwentarskich dopuszcza się jedynie na posesjach o powierzchni w granicach obszaru MR wynoszącej powyżej 2000 m2,

k) maksymalna obsada inwentarza nie może przekraczać 50 DJP/ha powierzchni zagrody w granicach obszaru MR, ale nie więcej niż 50 DJP na terenie jednej zagrody,

l) zakazuje się lokalizacji usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej,

m) zakazuje się lokalizacji inwestycji i rodzajów działalności mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

n) obornik, gnojówkę, kiszonki i inne odpady lub produkty podatne na wymywanie nakazuje się magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków do gruntu i wód, to jest na nieprzepuszczalnych betonowych płytach pozwalających na zbieranie odcieków lub w szczelnych zbiornikach,

o) w przypadku nowo wydzielanych posesji przylegających do pasa drogowego drogi krajowej KG1 należy z chwilą rozpoczęcia inwestycji założyć od strony drogi pas zieleni izolacyjnej żywopłotowej i wysokiej z zastrzeżeniem, że pas ten nie może naruszać przewidzianych przepisami warunków widoczności na skrzyżowaniu z drogą KL3.

5) Obszar 15 MR: ustalenia jak w pkt. 4 z zastrzeżeniem, że nie obowiązują lit. d i o

6) Obszary 17 MR, 18 MR, 25 MR, 28 MR, 30 MR, 31 MR: ustalenia jak w pkt. 4 z zastrzeżeniem, że zakazuje się wydzielania niepublicznych dróg dojazdowych, a wjazdy na posesje należy lokalizować wyłącznie od drogi KL 2

7) Obszary 10 MN, 11 MN, 23 MN, 24 MN i 26 MN:

a) tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej,

b) podziały geodezyjne należy prowadzić zgodnie z Rysunkiem Planu,

c) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację jednego budynku, umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej, gospodarczo-magazynowej i garażowej:

- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

- powierzchnia zabudowy, rozumiana jako stosunek powierzchni działki do powierzchni rzutu budynku, nie może przekraczać 15%,

- maksymalna wysokość budynku – 8 m,

- maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,

- dachy wysokie, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 40 - 45°,

- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

- elewacje tynkowane białe lub w jasnych kolorach pastelowych bądź z czerwonej cegły, kamienia lub pruskiego muru,

- poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację nietrwałych obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

- dopuszcza się umiarkowanie rozczłonkowaną bryłę budynku,

d) dopuszcza się prowadzenie w budynku nieuciążliwej działalności gospodarczej, w tym nieuciążliwych usług związanych z rzemiosłem i handlem detalicznym,

e) lica budynków należy sytuować równolegle do wyznaczonej na Rysunku Planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

f) poza budynkiem, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację nietrwałych obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

g) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna, a bram wjazdowych – z drewna lub metalu,

h) wjazdy na posesje należy lokalizować od strony dróg sąsiadujących z posesjami,

i) nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,

j) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich.

8) Obszary 2 RL, 4 RL, 5 RL, 6 RL, 8 RL, 35 RL, 36 RL:

a) istniejące lasy do adaptacji,

b) zasady gospodarki leśnej określa plan urządzenia lasu,

c) w obszarze 35 RL nakazuje się likwidację wszystkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych powstałych z naruszeniem prawa budowlanego i innych przepisów.

9) Obszar 7 RLP:

a) teren projektowanych zalesień,

b) przy zalesianiu należy stosować strukturę gatunkową zbliżoną do naturalnej.

10) Obszar 21 ZI:
W ramach inwestycji w przyległym obszarze 22 MN nakazuje się wprowadzenie żywopłotów i nasadzeń drzew.

11) Obszar 22 MN:

a) teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej,

b) podziały geodezyjne należy prowadzić zgodnie z Rysunkiem Planu,

c) na pojedynczej działce geodezyjnej dopuszcza się lokalizację dwóch budynków, jednego umożliwiającego realizację funkcji mieszkalnej, drugiego o funkcji gospodarczo-magazynowej i garażowej. Budynki muszą spełniać następujące wymagania:

- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

- maksymalna powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekraczać 150 m2, a gospodarczego 100m2,

- maksymalna wysokość budynków – 8 m,

- maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,

- dachy wysokie, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 40 - 45°,

- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

- elewacje tynkowane białe lub w jasnych kolorach pastelowych bądź z czerwonej cegły, kamienia lub pruskiego muru,

d) poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację nietrwałych obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

e) dopuszcza się umiarkowanie rozczłonkowaną bryłę budynku,

f) dopuszcza się prowadzenie w budynku nieuciążliwej działalności gospodarczej, w tym nieuciążliwych usług związanych z rzemiosłem i handlem detalicznym,

g) lica budynku o funkcji mieszkalnej należy sytuować równolegle do wyznaczonej na Rysunku Planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

h) wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń należy wykonywać z drewna a bram wjazdowych – z drewna lub metalu,

i) wjazdy na posesje należy lokalizować wyłącznie od strony drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KW2,

j) nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,

k) zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich,

l) wszystkie budynki przeznaczone na stałe, bądź czasowe przebywanie ludzi powinny być usytuowane w odległości od drogi KG, zapewniającej zachowanie dopuszczalnego hałasu i wibracji, określonej w przepisach o ochronie środowiska.

12) Obszary 3 W, 32 W, 33W: adaptowane koryta cieków wodnych. Zakazuje się usuwania nadbrzeżnych zadrzewień, zakrzewień, o ile nie jest to konieczne ze względów sanitarnych lub ze względu na utrzymanie drożności lub żeglowności cieków.

13) Obszar 16 UT/US:

a) projektowana stanica wodna i pole biwakowe,

b) wjazd wyłącznie od strony drogi KL2,

c) w wyznaczonym na Rysunku planu obszarze zabudowy dopuszcza się lokalizację od 1 do 3 budynków, umożliwiających realizację wszelkich nieuciążliwych funkcji stanicy wodnej, w tym w szczególności funkcji gastronomicznej, sanitarnej, administracyjnej, noclegowej, warsztatowo-magazynowej, spełniających następujące kryteria:

- łączna powierzchnia zabudowy wszystkich budynków nie może przekraczać więcej niż 600 m2,

- wysokość do 8 m,

- liczba kondygnacji nie więcej niż 2, w tym poddasze użytkowe,

- nachylenie głównych połaci dachowych 40-45°,

- pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

d) poza zabudową, o której mowa w lit. c), dopuszcza się lokalizację niekubaturowych obiektów małej architektury jak stoły, ławy, wiaty oraz ażurowego, drewnianego ogrodzenia terenu, wysokość którego nie może przekraczać 1,2 m. Obiekty te muszą być wykonane z drewna, kamienia lub czerwonej cegły,

e) powierzchnie zadarnione muszą pokrywać co najmniej 80% terenu poza granicą obszaru zabudowy i co najmniej 30% terenu w granicach obszaru zabudowy,

f) nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej ograniczającej ekspozycję zabudowy od południowego zachodu i południowego wschodu,

g) w przypadku ograniczenia inwestycji jedynie do pola biwakowego nakazuje się zainstalowanie przenośnych toalet, w liczbie co najmniej 1 szt./30 użytkowników pola biwakowego,

h) zewnętrzne ogrodzenie obiektu nie może naruszać strefy ochronnej Kanału Jeglińskiego, o której mowa w § 17.

Rozdział III
Układ komunikacyjny

§ 6. 1. Ustala się następujące parametry docelowe dróg publicznych i wewnętrznych w obszarze planistycznym:

1) fragment drogi publicznej klasy G, oznaczony symbolem KG1:

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 25 m,

b) szerokość jezdni – 7 m,

2) fragment drogi publicznej klasy G, oznaczony symbolem KG2:

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 40 m,

b) szerokość jezdni – 7 m,

3) droga publiczna klasy L, oznaczona symbolem KL1:

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 15 m,

b) szerokość jezdni – 6 m,

4) droga publiczna klasy L, oznaczona symbolem KL2,

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – od 12 do 18 m,

b) szerokość jezdni – 6 m,

5) droga publiczna klasy L, oznaczona symbolem KL3,

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 12 m,

b) szerokość jezdni – 6 m,

6) drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KW1, KW2:

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10 m,

b) szerokość jezdni – 6 m,

c) place manewrowe 20 × 20 m.

2. W obszarze planistycznym zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem piecowym.


Rozdział IV
Infrastruktura techniczna

§ 7. Zasilanie nowej zabudowy w energię elektryczną – z istniejącej sieci NN i/lub nowych nasłupowych stacji transformatorowych SN/NN w po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez Rejon Energetyczny Giżycko.

§ 8. Energia cieplna do ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. – z indywidualnych źródeł ciepła. Zakazuje się instalowania kotłów opalanych węglem i ciężkim olejem opałowym.

§ 9. Zaopatrzenie w gaz – z butli gazowych lub indywidualnych zbiorników gazu płynnego, zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Zaopatrzenie w wodę – docelowo z wodociągu wiejskiego; do czasu wybudowania wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych podziemnych ujęć wody z zachowaniem przewidzianych prawem zasad ochrony ujęć z zastrzeżeniem, że budowę nowych ujęć dopuszcza się jedynie do czasu wybudowania wodociągu i jedynie w obszarach oznaczonych symbolem MR, pod warunkiem uprzedniego wykonania badań hydrogeologicznych i wykazania, że ujmowane wody będą spełniały wymogi przepisów dotyczących jakości wody pitnej.

§ 11. Odprowadzanie ścieków kolektorem do oczyszczalni w Piszu. Rozwiązanie tymczasowe, polegające na gromadzeniu ścieków w szczelnych zbiornikach z tworzyw sztucznych i wywozie do oczyszczalni dopuszcza się jedynie do czasu budowy kolektorów sanitarnych we wsi i jedynie w przypadku istniejącej zabudowy położonej w obszarach oznaczonych symbolem MR.

§ 12. Wszystkie sieci podziemne należy w miarę technicznych możliwości projektować w granicach pasów drogowych.

§ 13. Linie elektroenergetyczne NN i telekomunikacyjne w obszarze planistycznym należy projektować jako podziemne.

Rozdział V
Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody

§ 14. Oznaczona na Rysunku planu część obszaru planistycznego położona jest w otulinie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

§ 15. Cały obszar planistyczny leży w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Piskie” utworzonego na mocy Rozporządzenia nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego /Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 52 poz. 725/.

Rozdział VI
Stanowiska archeologiczne

§ 16. Dla ochrony stanowisk i zabytków archeologicznych w obszarze wyznacza się strefy ochrony archeologicznej, w których wszelkie inwestycje budowlane należy wcześniej uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i poprzedzić ratunkowymi badaniami archeologicznymi.

Rozdział VII
Strefa ochronna Kanału Jeglińskiego

§ 17. Dla ochrony funkcji technicznych i przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych Kanału Jeglińskiego ustanawia się strefę ochronną, w której obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji wszelkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych, w tym także ogrodzeń, nawierzchni sztucznie utwardzonych oraz urządzeń podziemnych oraz zakaz wykonywania wszelkich prac ziemnych i budowlanych, z wyjątkiem prac związanych z utrzymaniem Kanału Jeglińskiego, prowadzonych pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Rozdział VIII
Stawki opłat

§ 18. Ustala się następujące wysokości stawek dla naliczania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla obszarów oznaczonych symbolem MN – 30%,

2) dla obszarów oznaczonych symbolem UTL – 30%,
3) dla obszarów oznaczonych symbolem UT/US – 30%,

4) dla pozostałych części obszaru planistycznego – 0,1 %.


Rozdział IX
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. W obszarze planistycznym traci moc Uchwała Nr X/99/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 108, poz. 1465 ).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 21. Uchwała wraz z Rysunkiem Planu stanowiącym Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/410/ 05
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492),
Rada Miejska w Piszu:

1) przed podjęciem Uchwały Nr XXXIV/ 410 /05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin stwierdziła zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz,

2) podejmując Uchwałę nie rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag do planu wniesionych w trybie art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), ponieważ takich uwag nie było,

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/410/ 05
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i finansowania
gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), w sprawie sposobu realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy rozstrzyga się następująco:

1. Do przewidzianych w planie zadań własnych Gminy z zakresu infrastruktury technicznej należą:

a) rozbudowa sieci wodociągowej,
b) budowa kanalizacji sanitarnej,
c) budowa kanalizacji deszczowej,

2. Przewiduje się, że Gmina będzie w całości realizowała inwestycje związane z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną oraz kanalizacją deszczową, przy czym odstępstwo od tej zasady mogą stanowić przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do poszczególnych posesji,

3. Inwestycje realizowane przez Gminę będą finansowane z następujących źródeł:

a) środki własne budżetu Gminy,
b) środki funduszy ochrony środowiska,
c) środki UE i budżetu państwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych,
d) środki innych instytucji i programów krajowych i międzynarodowych,
e) kredyty i pożyczki, o ile inne źródła okażą się niewystarczające, a Rada Miejska wyrazi odrębnymi uchwałami zgodę na taką formę finansowania.

4. Pośrednim źródłem finansowania lub refinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą:
a) opłaty pobierane przez Gminę od właścicieli nieruchomości na podstawie § 18 niniejszej Uchwały,
b) opłaty adiacenckie wnoszone przez właścicieli nieruchomości po stworzeniu przez Gminę warunków do korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Stawki procentowe opłat adiacenckich, o których mowa w ust. 4, ustalać będzie odrębnymi uchwałami Rada Miejska, stosownie do sytuacji budżetowej Gminy.

6. Jako inwestycje pierwszoplanowe traktowane będą zadania związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ponieważ są one niezbędnym warunkiem uruchomienia inwestycji prywatnych na większości terenów przeznaczonych niniejszą Uchwałą pod zabudowę. Inwestycje te będą realizowane sukcesywnie, odpowiednio do popytu na inwestycje prywatne oraz do uwarunkowań technicznych i możliwości finansowych Gminy.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2005 09:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2016 razy