BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/427/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 04 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 , Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, z 2005r. Nr 64, poz. 565)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1.Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem: 53.170.582,00 zł.,
2.Plan wydatków ogółem: 51.448.408,00 zł.
§ 4
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.722.174,00 zł. przeznacza się na rozchody:
a)spłatę rat kredytów w kwocie 61.593,00 zł,
b)spłatę rat pożyczki w kwocie 1.660.581,00 zł,
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 cze 2005 07:49
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1746 razy