BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/407/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: przejęcia po zakończeniu inwestycji Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Pisz - Maldanin obowiązków bieżącego utrzymania chodnika
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:
§ 1. Przejmuje się prowadzenie zadania w zakresie bieżącego utrzymania chodnika przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Pisz - Maldanin.
§ 2. Przejęcie zadania opisanego w § 1 nastąpi po zakończeniu inwestycji "Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Maldanin - Pisz od miejscowości Maldanin do skrzyżowania z drogą krajową nr 58, od km około 90 + 359 do km około 92 + 693" oraz podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
§ 3.Środki finansowe na realizację zadania zapewni Gmina Pisz.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 11 cze 2005 14:55
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1718 razy