BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/437/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz ,stanowiących własność Gminy Pisz .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568,
z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 / oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261,
poz.2603, Nr 281, poz.2782 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz :

-działki nr 89/2 o pow.2.174m2 położonej we wsi Łysonie , KW Nr 13683
-działki nr 76/12 o pow.900m2 położonej we wsi Jeże , KW Nr 12740
-działki nr 49/4 o pow.1.800m2 położonej we wsi Kocioł Duży , KW Nr 13736
-działki nr 1410 o pow.3.644m2 położonej przy ul.Stefana Batorego w Piszu ,KW Nr 13023
-działki nr 1349 o pow. 721m2 położonej przy ul.Radosława Misińskiego w Piszu ,
KW Nr 18580
-działki nr 1348 o pow.451m2 położonej w Piszu przy ul.Miodowej ,KW Nr 18580
-działki nr 1347 o pow.444m2 położonej w Piszu przy ul.Miodowej ,KW Nr 18580
-działki nr 76/3 o pow.8.100m2 położonej we wsi Trzonki ,KW Nr 13710
2.Dla nieruchomości opisanych w § 1 ust. 1 prowadzone są Księgi Wieczyste
przez Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 lip 2005 11:45
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1680 razy