BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/65/2003

z dnia: 28 marca 2003
w sprawie: uwzględnienia protestu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE I”
Na podstawie art.24, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz.U.z 1999r Nr 15 , poz.139 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Uwzględnia się protest wniesiony przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul.Stradomskiej 28m 1.
Treść protestu
Wnoszący protest zwraca się z wnioskiem o rozszerzenie obszaru oznaczonego w projekcie planu symbolem 9UT/MP, przeznaczonego pod lokalizację usług turystycznych z zielenią towarzyszącą / tj. małego hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub pensjonatu z zapleczem gastronomicznym / - linii klasyfikacyjnej gruntów rolnych klasy VI.
Uzasadnienie uwzględnienia protestu:
Rada Miejska w Piszu uznając protest za zasadny postanowiła uwzględnić prośbę Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego jako możliwą do zrealizowania.Stosowne zmiany , wynikające z uwzględnienia protestu , zostaną wprowadzone do projektu planu miejscowego.

§ 2
Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piszu
Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lip 2003 12:52
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1522 razy