BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/464/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568,
z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759 , z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457/ oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 , z 2005r.
Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459/, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie
gminy Pisz :

-lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 55,97m2 , położonego
w budynku nr 11”A” we wsi Ciesina wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych
i udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 28/1 o pow.4.400m2
położonej we wsi Ciesina , gmina Pisz , KW Nr 13705
-lokalu nr 4 o powierzchni użytkowej 69,90m2 , położonego
w budynku nr 11”A” we wsi Ciesina wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych
i udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 28/1 o pow.4.400m2
położonej we wsi Ciesina , gmina Pisz , KW Nr 13705
2.Dla nieruchomości opisanych w § 1 ust. 1 prowadzone są Księgi Wieczyste
przez Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 paź 2005 13:23
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1869 razy