BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/66/2003

z dnia: 28 marca 2003r
w sprawie: odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
Na podstawie art.18,ust.2,pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity, Dz.U.z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zmianami/ oraz art.23 , ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity, Dz.U.z 1999r Nr 15 , poz.139 , z późn.zmianami/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1
1.Odrzuca się protest pani Anny Mierzejewskiej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

2. Rozstrzygnięcie powyższe uzasadnia się następująco:

We wspomnianym proteście zawarte są następujące wnioski:

a) wprowadzenie do obszaru obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 6/5 funkcji rekreacyjnej z możliwością sytuowania zabudowy letniskowej , zamiast zaproponowanej w planie funkcji użytków rolnych z przewaga trwałych użytków zielonych.
b) zmniejszenie strefy ochronnej dla Kanału Jeglińskiego zawartej w planie, bądź też o dopuszczenie zabudowy letniskowej w strefie ochronnej w części odsuniętej od kanału.
c) zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla działki nr 6/5

Powyższe wnioski zostały odrzucone z następujących powodów:

a) Zabudowa sąsiedztwa Kanału Jeglińskiej jest sprzeczna z polityką przestrzenną gminy , wyrażona w przyjętym przez Radę Miejska w Piszu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje m.in. utrzymanie strefy ochronnej wokół wód.
b) Nieruchomość nr 6/5 leży w otulinie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,którego Zarząd w piśmie z dnia 15.07.2002r optował jedynie za budowa w pobliżu kanału przystani wodnej o funkcji publicznej.
c) Nieruchomość nr 6/5 leży na gruntach organicznych , które podlegają ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych / Dz.U. Nr 16 , poz.78 z późn.zm./.Zgode na przeznaczenie takich gruntów na inne cele niż rolnicze i leśne uzyskuje się jedynie w wyjątkowych, określonych
ustawa, przypadkach.
d) Nieruchomość nr 6/5 posiada już dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem drogi wewnętrznej / dz. nr 6/6 / i projekt planu niczego w tym względzie nie zmienia.

3. W dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania Gminy Pisz nieruchomość nr 6/5 stanowi fragment rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy. Oznacza to,że projekt nowego planu nie zmienia zasad zagospodarowania i użytkowania ww. nieruchomości a zatem,że wniesione przez Panią Mierzejewska pismo jest protestem w rozumieniu Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ projekt planu nie narusza jej interesu prawnego ani uprawnień.

§ 2
Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piszu
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lip 2003 12:53
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1504 razy