BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/468/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 września 2005r
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Pisz
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz 1457) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rakowo Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1116, z 2005r. Nr 103 poz. 1394) załącznik Nr 43 otrzymuje brzmienie:
„Załącznik Nr 43
do uchwały Nr VII/76/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Statut Sołectwa Rakowo

Rozdział I
Nazwa i teren działania

§ 1. Mieszkańcy sołectwa Rakowo stanowią jego wspólnotę lokalną

§ 2. 1. Sołectwo Rakowo jest jednostką pomocniczą Gminy Pisz.

2.Sołectwo Rakowo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

b) Statutu Gminy Pisz,

c) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Rakowo, którego granice zostały określone w załączniku graficznym do niniejszego załącznika.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1)zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy ,

2)sołtys – organ wykonawczy.

2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej nowej (następnej) kadencji.

Rozdział III
Zebranie wiejskie

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.

2. W skład zebrania wiejskiego wchodzą mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Piszu.

§ 7. 1. Zebranie wiejskie, zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu wiejskim,

2)Rady Sołeckiej,

3)Rady Miejskiej w Piszu zwanej dalej Radą Miejską,

4)Burmistrza Pisza, zwanego dalej Burmistrzem.

3. Zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej, Rady Miejskiej lub Burmistrza zwołuje Sołtys w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub w terminie oznaczonym we wniosku.

4. Zebranie wiejskie zwołuje się w sposób zwyczajowo przyjęty. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania wiejskiego powinno zawierać: dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest ważne jeżeli zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu wiejskim.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu wiejskim nie uczestniczy 5% mieszkańców uprawnionych do udziału , Sołtys może zarządzić odbycie następnego zebrania w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu ( drugi termin). Zebranie wiejskie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do udziału w Zebraniu wiejskim.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie prowadzi Przewodniczący zebrania wiejskiego wybrany spośród uczestników Zebrania wiejskiego

2. Z każdego Zebrania wiejskiego sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania wiejskiego.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności mieszkańców biorących udział w Zebraniu wiejskim oraz listę osób zaproszonych na Zebranie wiejskie, a także podjęte uchwały.

4. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów

5. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 10. Do kompetencji Zebrania wiejskiego należą:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.

2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, przeznaczonym Sołectwu do korzystania przez Radę Miejską.

4) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.Rozdział IV
Sołtys i Rada Sołecka


§ 11. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa

§ 12. Rada Sołecka składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie wiejskie.


§ 13. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa w szczególności należy:

1)organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.

2)reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

3)przewodniczenie Radzie Sołeckiej.

4)realizacja uchwał Zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej.

5)prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia w tym środkami finansowymi, które Rada Miejska przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych.

6)potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

7)występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie.

8)stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika Gminy.

9)sporządzanie rozliczeń z finansowej działalności sołectwa.

10)wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności ochrony p. poż., inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

11)zwoływanie Zebrania wiejskiego:

a) z własnej inicjatywy co najmniej 2 razy w roku,

b) na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania tj. posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

c) na wniosek Rady Sołeckiej,

d) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

§ 14. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1)przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał.

2)zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.

3)podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i z budżetu gminy) oraz przekazywanie tych uchwał Sołtysowi do realizacji.

4)sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa.

5)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

§ 15. Rada Sołecka podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.Rozdział V
Zasady i tryb wyborów organów sołectwa

§ 16.1.Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Burmistrza.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza w drodze uchwały Rada Miejska.


§ 17. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Burmistrza.

2.Obwieszczenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wiejskiego.

§ 18. 1. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców Sołectwa.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej.

§ 19. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest na Zebraniu wiejskim obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa. Zasady wynikające z § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród uczestników Zebrania wiejskiego w liczbie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)rejestracja zgłoszeń kandydatów,
2)przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,

3)ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

4)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz przewodniczący Zebrania wiejskiego.

4. Protokół z wyborów wraz z kartami do głosowania przekazuje się Burmistrzowi.

§ 21. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy stały mieszkaniec Sołectwa, posiadający pełnię praw publicznych oraz bierne i czynne prawa wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 22. 1. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, Zebranie wiejskie przeprowadza ponowne głosowanie na tych kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów

§ 23. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Burmistrza.

§ 24. 1. Wybory uzupełniające lub wybory nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza Zebranie wiejskie na zasadach wyrażonych w rozdziale V niniejszego Statutu.

2. O konieczności przeprowadzenia wyborów o których mowa w ust. 1 Sołtys powiadamia Burmistrza.

§ 25. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.


Rozdział VI
Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 26. Rada Miejska może przekazać sołectwu określone zadania do realizacji. Zakres zadań oraz sposób ich realizacji określa każdorazowo uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział VII
Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa

§ 27. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska, a w zakresie spraw finansowych także Burmistrz i Skarbnik Gminy.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności,

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Burmistrzowi uchwały, wnioski i opinie Zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz.

5. Burmistrz i uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Piszu mogą żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

6. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej celem zajęcia ostatecznego stanowiska, w tym również uchylenia uchwały.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 30. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.”§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 23 paź 2005 08:32
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2223 razy