BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VII/76/03

z dnia: 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się treść statutów sołectw na terenie Gminy Pisz zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały opatrzonymi numerami od 1 do 42.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/53/91 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw w gminie Pisz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lip 2003 15:50
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1926 razy