BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XL/489/05 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 października 2005 r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Piszu przy ul.Parkowej, oznaczonych numerami działek 526, 527, 529/2 o łącznej powierzchni 2,8845 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13028, stanowiących własność Gminy Pisz na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Piszu przy ul.Kwiatowej oznaczonych numerami działek 454/2 o powierzchni 0,0463 ha i 521/2 o powierzchni 0,2700 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Fabryki „Sklejka-Pisz” S.A, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12995.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2005 15:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1617 razy